AKTØRENE

i bransjeprogrammet IA i sykehus

Arbeidsgiver har hovedansvaret for å legge arbeidet til rette og å følge opp arbeidstakere som er sykmeldt.

Ofte er det mulig å være helt eller delvis i arbeid hvis arbeidet blir tilrettelagt.

Arbeidsgiver har også ansvaret for å følge opp arbeidstaker som er sykmeldt aktivt gjennom sykefraværet ved tett og god dialog, oppfølging og tilrettelegging av oppgaver og fysiske forhold på arbeidsplassen. Målet er friskmelding.

Dialogmøte 1 er arbeidsgivers ansvar og skal avholdes innen 7 ukers sykefravær. Dette møtet er i utgangspunktet et møte mellom den ansatte og arbeidsgiver, men andre kan innkalles dersom det er hensiktsmessig. Det er ikke krav om å avholde dialogmøte 1 ved gradert sykmelding.

Arbeidstakeren har plikt til å medvirke i arbeidet med å utarbeide og gjennomføre oppfølgingsplanen og til å finne gode løsninger sammen med arbeidsgiveren.

Dersom arbeidstakeren ikke vil medvirke eller samarbeide, er arbeidsgiveren fritatt fra plikten til å utarbeide en oppfølgingsplan. Dette fordi utarbeidelsen av en slik plan forutsetter en dialog mellom partene.

Arbeidstakeren plikter bare å gi opplysninger om sin arbeidsfunksjon. Han eller hun har ingen plikt til å gi arbeidsgiveren medisinske eller andre private opplysninger.

Systematisk IA-arbeid innebærer en tett dialog mellom ledelse og de tillitsvalgte, med vekt på forebygging og god oppfølging av de som blir sykmeldt.

Tillitsvalgte skal bistå i kommunikasjon med arbeidsgiver og delta på dialogmøter dersom arbeidstaker ønsker dette. Tillitsvalgte skal ha fokus på både forebygging av sykefravær og tilrettelegging for sykmeldte gjennom HMS-arbeid.

Arbeidsgiver har plikt til å drøfte med de tillitsvalgte om det skal gis utvidet rett til egenmelding. Arbeidsgiver kan gi ansatte rett til å bruke egenmelding i hele arbeidsgiverperioden på 16 dager, ikke bare i 3 dager, som er en rettighet etter loven.

Sykmelder, lege eller andre som har rett til det, utsteder sykmelding. Sykmeldingen skal som hovedregel være gradert. Full sykmelding er unntaket.

Sykmelder skal også vurdere sykmeldingen løpende med tanke på aktivitetsgrad.

Sykmelder kan delta på Dialogmøte 1 når både arbeidstaker og arbeidsgiver ønsker det.

Etter 8 uker skal sykmelder levere utvidet legeerklæring. Medisinsk fraværsgrunn skal beskrives og dokumenteres der arbeidstaker ikke har vært i aktivitet.

NAV plikter å innkalle til dialogmøte 2 innen 26 uker og til dialogmøte 3 innen utgangen av sykepengeperioden – ett år.

Etter 8 uker skal NAV vurdere fortsatt grunnlag for rett til sykepenger og den sykmeldtes muligheter i eller utenfor virksomheten basert på dokumentasjon fra sykmelder og arbeidsgiver.

NAV Arbeidslivssenters bistand og kompetanse vil være et sentralt virkemiddel. Arbeidslivssentrene kan blant annet gi opplæring, faglig rådgivning og støtte til virksomhetens arbeid for å nå målene i IA-avtalen.

Ved lange og/eller hyppig gjentakende sykefravær kan arbeidsgiver søke NAV om ekspertbistand.

Verneombudets rolle er å ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet. Selv om det er leder som har hovedansvaret for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø, skal verneombudet se til at arbeidet blir utført på en slik måte at hensynet til arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd er ivaretatt i samsvar med loven. Verneombudets mandat er forankret i arbeidsmiljøloven.

Arbeidstilsynet fører tilsyn med virksomhetenes systematiske HMS-arbeid og hvordan virksomhetene jobber med å redusere sykefravær gjennom oppfølging av og tilrettelegging for sykmeldte arbeidstakere.

Bedriftshelsetjenesten (BHT) skal bistå arbeidsgiver i arbeidet med å skape sunne og trygge arbeidsforhold i virksomheten.

Dette innebærer å bistå med:

  • planlegging og gjennomføring av fysiske og organisatoriske endringer
  • utarbeidelse av internkontroll i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet
  • kartlegging av arbeidsmiljøet, foreta undersøkelser og vurdere risiko
  • å foreslå og gjennomføre tiltak som kan forebygge helseskader
  • å overvåke og følge opp arbeidstakernes helse når arbeidssituasjonen tilsier det
  • å foreslå og gjennomføre tilrettelegging av arbeidet for den enkelte
  • informasjon og opplæring om helse-, miljø- og sikkerhet
  • oppfølging av henvendelser fra arbeidstaker, verneombud og arbeidsmiljøutvalg
  • Kan delta på Dialogmøte 1, dersom arbeidstaker eller arbeidsgiver ønsker det

Parter

Bransjeprogrammet er etablert som et prosjekt med en styringsgruppe bestående av partene i bransjen

Kunnskapsgrunnlag

Sykehus er en av sju «bransjer» som høsten 2019 ble pekt ut for spisset og prioritert innsats under IA-avtalen 2019 – 2022.