RESSURSER

fra Bransjeprogrammet

Bransjeprogram IA i sykehus bidrar med kompetente prosessveiledere, skreddersydde verktøy, «tiltakskasse», følgeforskning og opplæring av ledere, tillitsvalgte, verneombud og interne ressurser.

Verktøykasse

«Der skoen trykker» er en arbeidsmiljø- og forbedringsmetodikk som er systematisert inn i 4 faser. Det er utarbeidet maler og sjekklister for hver fase og disse ligger under fanene til hver fase.

En av grunnpilarene i denne metodikken er et systematisk partsamarbeid, og det er en forutsetning i IA bransjeprogram at partene er involvert og det skal gjennom hele prosessen tilstrebes et godt samarbeid mellom partene.

En annen grunnpilar er at de ansatte skal komme til orde med sine innspill på hva som er viktigst å jobbe med i arbeidsmiljøet, og at det jobbes systematisk, målrettet og langsiktig med de viktige og riktige områdene – selv om det er vanskelig.

Den tredje grunnpilaren er at metodikken integreres i eksisterende HMS- og forbedringsarbeid, samt at det tilstrebes å tilpasse arbeidet best mulig til interne systemer, arenaer og drift.

Fase 0
I denne fasen velges det ut enheter som skal delta i Der skoen trykker. Forankring i helseforetaket og dialog med partene er særlig viktig. Det er også viktig å sikre seg at kriteriene for deltagelse er oppfylt, samt at interne stabsressurser (for eksempel HR eller BHT) blir involvert.
Fase 1
I denne fasen skal arbeidet forankres og planlegges i enheten. Det arrangeres et åpningsmøte hvor minimum leder, overordnet leder, lokal TV, lokal VO og stabsressurs (feks HR eller BHT) skal delta. Her blir det gitt informasjon om der skoen trykker og enheten gir informasjon om enheten og hva de ønsker å oppnå med deltagelse. Deretter planlegges den konkrete prosessen.
Fase 2
I fase 2 foregår selve kartleggingen. Den består av:

Individuelt intervju med henholdsvis leder, TV og VO

Samlinger med alle ansatte hvor en kan bruke en spesialdesignet dialogduk

Innsamling av skriftlig materiale som feks resultater fra Forbedring, sykefraværsstatistikk og HMS handlingsplan.
Fase 3
Basert på kartleggingen lager prosessveileder en rapport som til slutt summeres opp i konkrete forbedrings- og bevaringsområder. Dette skal forankres hos leder, TV og VO. Oppsummeringen skal presenteres for de ansatte.
Fase 4
De ansatte møtes igjen og det utarbeides tiltak basert på forbedrings- og bevaringsområdene. I forbindelse med forbedringsområder av sensitiv art, kan det kan også foreslås tiltak som de ansatte ikke er involvert i.
Fase 5
I denne fasen jobbes det med de definerte tiltakene. Interne stabsressurser og/eller NAV arbeidslivssenter kan være gode rådgivere og støttespillere for enheten. Det vil være hensiktsmessig at leder, TV og VO, og eventuelt overordnet leder har jevnlig statusmøter.
Fase 6
Etter noen måneder med tiltaksarbeid møtes de ansatte igjen hvor hensikten er å evaluere og justere tiltak, forbedring- og bevaringsområder. Det legges her et grunnlag for videre systematisk arbeid med disse områdene.
Fase 7
Det jobbes videre med forbedrings- og bevaringsområdene integrert som et varig HMS arbeid i enheten. Innsatsteamet fra IA bransjeprogram trekker seg ut av arbeidet.
Previous slide
Next slide

Nyttige linker

Lorem ipsum dolor sit amet