ERFARINGER

ved Sørlandet Sykehus HF og AHUS

Erfaringene med metodikken «Der skoen trykker» er gjort ved Sørlandet Sykehus HF og AHUS. Samlet sett er metodikken utprøvd innenfor somatikken, psykiatri og rus, medisinsk service og pre-hospitale tjenester. Både poliklinikker, døgnposter, akuttenheter, ambulansestasjoner og merkantile enheter har vært inkludert. Ulike yrkesgrupper som pleiepersonell, behandlere, diagnostisk personell, ambulansemedarbeidere og administrativt personell har deltatt i «Der skoen trykker».

Sykehusene består av mange ulike yrkesgrupper og organisatoriske enheter med varierende utfordringer, og metodikken er utformet slik at den skal kunne tilpasses de gruppene som tar den i bruk.

Uavhengig av type yrke, enhet eller utfordring ser vi at der hvor det har blitt jobbet målrettet med tiltak som samsvarer med de reelle utfordringene har det vært en betydelig nedgang i sykefraværet over tid. Arbeidsmiljøet har også blitt vesentlig bedre. Det er helt avgjørende at leder følger opp og at det settes av tilstrekkelig ressurser til å gjennomføre det arbeidet som er nødvendig for å få resultater.

Mål for arbeidet

Det fastsettes egne sykefraværsmål i samarbeid med de enkelte enhetene ved oppstart av metodikken «Der skoen trykker».