RESSURSER

fra Bransjeprogrammet

Bransjeprogram IA i sykehus bidrar med kompetente prosessveiledere, skreddersydde verktøy, «tiltakskasse», følgeforskning og opplæring av ledere, tillitsvalgte, verneombud og interne ressurser.

I hver region er det frikjøpt prosessveiledere som leder de første prosessene som gjennomføres i sykehusene. Prosessene ledes sammen med interne stabsressurser, slik at de også lærer metodikken. Slik skal vi sikre en kompetanseoverføring. De interne stabsressursene har tilbud om å delta på egne opplæringsprogrammer for prosessveiledere. 

I tillegg til å lede prosessene samler innsatsteamet erfaringer underveis og bidrar til kontinuerlig forbedringsarbeid i forhold til gjennomføringene av «Der skoen trykker». Videre samler teamet inn erfaringer og virkningsfulle tiltak til en «tiltakskasse» som kan deles på tvers av foretakene. Leder av innsatsteamet vil ha en oversikt over alle prosessene som gjennomføres i regi av bransjeprogram IA i sykehus. 

Innsatsteamet består av ansatte i sykehus eller fra NAV arbeidslivsenter, som har en bred kompetanse og erfaring med prosessveiledning, arbeidsmiljø og sykefraværsarbeid.


Innsatsteamet består av følgende personer (pr 01.09.21):

 

Nasjonalt:

Elin Fjeldbraaten, leder for innsatsteamet, Bransjeprogram IA i sykehus/Sørlandet sykehus HF, [email protected]

Mette Jørgensen, Bransjeprogram IA i sykehus, [email protected]

 

Helse Sør Øst:

Frank Barel, NAV arbeidslivssenter Øst-Viken, [email protected]

Gunhild Søndergaard, Akershus universitetssykehus, [email protected]

Trine Pedersen, NAV arbeidslivssenter Vest-Viken, Trine.Pe[email protected]

Rune Skjefstad, NAV arbeidslivssenter Oslo, [email protected]

 

Helse Vest:

Anne-Britt Færaas, Helse Fonna, [email protected]

Halvard Brekke, Førde sentralsjukehus, [email protected]

Inger Lise Hovda Dobbe, Helse Stavanger, [email protected]

Linda Knapskog, Helse Bergen, [email protected]

 

Helse Midt:

Beatrice Berg Larsen, NAV arbeidslivssenter Trøndelag, [email protected]

Ingunn Laugsand Rønningen, St. Olavs hospital, [email protected]

Nina Cathrin Garshol, Helse Møre og Romsdal, [email protected]

Emma Vindal, Helse Møre og Romsdal, [email protected]

 

Helse Nord:

Elin Nordby, Nordlandssykehuset, [email protected]

Hege Varpe, Finnmarkssykehuset, [email protected]

Heidi Lysfjord, Helgelandssykehuset, [email protected]

Julia Johnsen, Universitetssykehuset Nord-Norge, [email protected]

Utviklingen av «Der skoen trykker» er gjort i forbindelse med et forsknings- og utviklingsprosjekt ved Sørlandet sykehus HF, og implementert og videreutviklet på Ortopedisk klinikk på AHUS.  Kunnskapsgrunnlaget for «Der skoen trykker» er forankret i bred internasjonal og nasjonal forskning. Den baserer seg også på funnene i forskningen på Sørlandet Sykehus HF og erfaringene som er gjort både gjennom denne metodikken, men også gjennom mange år med arbeid innenfor arbeidsmiljø og sykefravær. Gjennom bransjeprogram IA i sykehus har metodikken blitt ytterligere utviklet. Erfarne fagressurser fra sykehussektoren, NAV arbeidslivssenter og partene har bidratt.  

STAMI (Statens Arbeidsmiljøinstitutt) er engasjert av departementet til å gjøre tidsseriestudier i alle de 7 bransjene som er inkludert i bransjeprogrammene. STAMI vil sende ut spørreskjemaer til de første ansatte som deltar i «Der skoen trykker» og til ansatte i kontrollenheter.  

Bransjeprogram IA i sykehus har engasjert Arbeidsforskningsinstituttet til å forske på «Der skoen trykker». Konkret vil de undersøke om det er en sammenheng mellom gjennomføring av «Der skoen trykker» på den ene siden og arbeidsmiljø og sykefravær på den andre siden. De vil også ha fokus på organisatoriske forhold og rammebetingelser for ledelse. Forskningen er delt opp i en kvantitativ del og en kvalitativ del. Den kvantitative delen består av spørreundersøkelser koblet opp mot registerdata på sykefravær. Spørreundersøkelsene vil bli gjennomført før intervensjon, underveis og 1 år etter intervensjon. Studien vil inkludere enheter som gjennomfører «Der skoen trykker» og kontrollenheter. Den kvalitative delen vil være fokusert rundt 3 enheter som gjennomfører «Der skoen trykker», hvor det vil bli gjennomført kvalitative intervjuer med en rekke personer. 

Bransjeprogram IA i sykehus er også involvert i et forskningsprosjekt på St.Olavs Hospital (STUNTH), som gjøres i forbindelse med innføring av Helseplattformen. Helseplattformen er en felles journalløsning for de ulike helsetjenestenivåene og et er svar på målet om «En innbygger, en journal». Helse Midt-Norge er pilot i dette arbeidet. Innføring av Helseplattformen er en omfattende digital omstilling som potensielt kan påvirke blant annet arbeidsmiljø, sykefravær og frafall fra arbeidslivet. Tilsvarende digital omstilling skal på sikt gjøres i alle landets helseforetak, og kunnskapen fra denne forskningen kan bidra til å forebygge negative effekter i andre helseforetak. Forskningen inkluderer studier av forskjeller mellom enheter hvor «Der skoen trykker» har blitt gjennomført og der metodikken ikke har blitt gjennomført.

Nyttige linker

Lorem ipsum dolor sit amet