MÅL FOR ARBEIDET

Sykefraværsmål i den enkelte enhet

 • Det fastsettes egne sykefraværsmål i samarbeid med de enkelte enhetene ved oppstart av metodikken « Der skoen trykker» 
  • 10 prosent reduksjon i sykefraværet er et overordnet mål for IA-arbeidet i perioden 2019- 2022. Vi har tro på at det kan oppnås en større reduksjon i enkelte enheter og vil oppfordre enheter til å sette et høyere ambisjonsnivå.
 • Resultatene på den årlige arbeidsmiljøundersøkelsen «ForBedring» viser et bedret resultat på relevante arbeidsmiljøindikatorer
 • Resultatene av gjennomførte tiltak skal dokumenteres gjennom forskning innenfor områdene sykefravær, arbeidsmiljø, organisatoriske forhold og økonomi.
 

Partsamarbeid 

 • Godt partsamarbeid er ivaretatt både sentralt i helseforetakene og i de enhetene hvor tiltak settes i gang i regi av bransjeprogrammet.
 • Det skal gjennomføres måling av tilfredshet med partssamarbeid blant ledere og tillitsvalgte.
 •  
 

Kapasitet

 • Det skal innen utgangen av første kvartal 2021 etableres et nasjonalt nettverk med fagpersoner innen IA og arbeidsmiljø for å understøtte og drive prosessene. 
 • Det skal bygges opp kapasitet til gjennomføring av «Der skoen trykker» i alle helseforetakene og sykehusene som er organisert i Virke, og som ønsker å delta, i løpet av 2022. 
 

Kompetanse

 • Ledere, tillitsvalgte og vernetjeneste ved sykehusene skal ha deltatt i opplærings- og utviklingsprogrammer som gir økt motivasjon for og kompetanse om arbeidsmiljø- og sykefraværsarbeid.
 • Innen utgangen av 2022 skal alle sykehus som ønsker å bruke metodikken ha den nødvendige kompetansen til å drive arbeidet i egen regi
  • Konkrete måltall skal utarbeides for helseforetaket eller enheten. Behovet for antall trenere vil for eksempel være større på Oslo universitetssykehus enn på Sunnaas.

Erfaringer

Erfaringene med metodikken «Der skoen trykker» er gjort ved Sørlandet Sykehus HF og AHUS.