VERKTØY

Hovedmetodene i kartlegging av nå-situasjonen

I kartleggingen anvender vi to hovedmetoder: 

Spekter kartlegging utside

DER SKOEN TRYKKER - Dialogduk for kartlegging av nå-situasjon

Her sitter 4-5 personer rundt en duk og jobber seg igjennom oppgavene på duken. Oppgavene er laget slik at de både gir rom for refleksjon og samtale, men også slik at det blir igjen skriftlig informasjon til fasilitator for den videre prosessen. En fordel med bruk av dialogdukene er at man kan samle mange på en gang og at man ikke er avhengig av fasilitator på hver gruppe.

GRUPPEINTERVJU er en alternativ måte å kartlegge situasjonen på.

Denne tilnærmingen er avhengig av en fasilitator som leder intervjuet og en som noterer det som kommer frem. Det anvendes en ferdig intervjuguide som fasilitator kan ta utgangspunkt i. Gruppestørrelsen bør ikke overstige mer enn 8-9 personer. Det er viktig at intervjuer klarer å skape trygghet, god flyt og en god gruppedynamikk slik at de viktige og riktige tingene kommer frem. 

Tiltaksutvikling 

I forbindelse med tiltaksutvikling, presenterer vi tre hovedmetoder; dialogduk, gruppearbeid og selvstyrte grupper over tid. Tiltaksutviklingen knyttes uansett opp mot kontinuerlig forbedringsarbeid som er kjent for mange i sykehusene. 

Dialogduken er tilpasset  «Der skoen trykker» og relaterer til metoder innenfor kontinuerlig forbedringsarbeid som er kjent for mange i sykehussektoren

Kan gjennomføres på ulike måter ved at man samler personalgruppen og deler de inn i grupper hvor hver gruppe jobber med tiltak innenfor definerte områder. Sammensetningen kan med fordel styres av leder.

De ansatte deles inn i grupper på 5-8 personer som innen en tidsfrist foreslår tiltak på de definerte utfordringsområdene. Gruppene må selv organisere seg, velge gruppeleder og lage en presentasjon. Gruppene kan få et bestemt antall timer til arbeidet (pr person) og bli kompensert med timer i banken dersom det ikke lar seg gjøre innenfor normal arbeidstid. 

Metodikk og prosess

Syv hovedfaser som omfattes av metodikken «Der skoen trykker»

Opplæring

Sikre god opplæring av prosessledere, ledere, tillitsvalgte og vernetjeneste