VERKTØY

I kartleggingen anbefaler vi bruk av Dialogduk: 

Spekter kartlegging utside

DER SKOEN TRYKKER - Dialogduk for kartlegging av nå-situasjon

Her sitter 4 personer rundt en dialogduk og jobber seg gjennom oppgavene på duken. Oppgavene er laget slik at de både gir rom for refleksjon og samtale, og samtidig sikrer skriftlig dokumentasjon til den videre prosessen. En fordel med bruk av dialogdukene er at man kan samle mange på en gang og at man ikke er avhengig av fasilitator i hver gruppe.

Tiltaksutvikling 

Tiltaksutvikling kan gjennomføres på ulike måter, men ansattgruppen bør i stor grad engasjeres til å komme med ideer til tiltak.

Ansattinvolveringen kan gjennomføres ved at man samler hele personalgruppen og deler de inn i grupper. Hver gruppe jobber deretter med å forslå tiltak innenfor definerte områder. En annen mulighet er å opprette selvstyrte grupper.

Gruppesammensetningen kan med fordel styres av leder. 

Tiltaksutviklingen bør knyttes opp mot kontinuerlig forbedringsarbeid som er kjent for mange i sykehusene.

Bransjeprogrammet har utviklet en egen dialogduk for tiltaksutvikling som er tilpasset Der skoen trykker. 

Formålet med tiltaksduken er å involvere ansatte i å utvikle gode tiltak som skal forbedre arbeidsmiljøet. Tiltaksutviklingen skal ta utgangspunkt i Der skoen trykker-rapporten.

Tiltaksduken legger opp til en idedugnadsprosess som starter på et overordnet nivå. Hensikten er å finne så mange ideer som mulig. For hvert steg i tiltaksduken skal de ansatte kategorisere, prioritere og konkretisere forslagene i større og større grad. Arbeidet med tiltaksduken skal ende opp i konkrete forslag til tiltak/handlinger fra de ansatte som overleveres til leder

Partene (leder, tillitsvalgt og verneombud) gjennomgår forslagene fra de ansatte, prioriterer hvilke tiltak enheten skal starte å jobbe med og lager en handlingsplan. Det er viktig at de ansatte får informasjon om resultatet fra prioriteringsmøtet mellom partene.

Kan gjennomføres på ulike måter ved at man samler personalgruppen og deler de inn i grupper hvor hver gruppe jobber med tiltak innenfor definerte områder. Sammensetningen kan med fordel styres av leder.

De ansatte deles inn i grupper på 5-8 personer som innen en tidsfrist foreslår tiltak på de definerte utfordringsområdene. Gruppene må selv organisere seg, velge gruppeleder og lage en presentasjon. Gruppene kan få et bestemt antall timer til arbeidet (pr person) og bli kompensert med timer i banken dersom det ikke lar seg gjøre innenfor normal arbeidstid. 

Metodikk og prosess

Syv hovedfaser som omfattes av metodikken «Der skoen trykker»

Opplæring

Sikre god opplæring av prosessledere, ledere, tillitsvalgte og vernetjeneste