RESSURSER

fra Bransjeprogrammet

Bransjeprogram IA i sykehus bidrar med kompetente prosessveiledere, skreddersydde verktøy, «tiltakskasse», følgeforskning og opplæring av ledere, tillitsvalgte, verneombud og interne ressurser.

Verktøykasse

«Der skoen trykker» er en arbeidsmiljø- og forbedringsmetodikk som er systematisert inn i 7 faser. Det er utarbeidet maler og sjekklister for hver fase og disse ligger under fanene til hver fase.

En av grunnpilarene i denne metodikken er et systematisk partsamarbeid, og det er en forutsetning i IA bransjeprogram at partene er involvert og det skal gjennom hele prosessen tilstrebes et godt samarbeid mellom partene.

En annen grunnpilar er at de ansatte skal komme til orde med sine innspill på hva som er viktigst å jobbe med i arbeidsmiljøet, og at det jobbes systematisk, målrettet og langsiktig med de viktige og riktige områdene – selv om det er vanskelig.

Den tredje grunnpilaren er at metodikken integreres i eksisterende HMS- og forbedringsarbeid, samt at det tilstrebes å tilpasse arbeidet best mulig til interne systemer, arenaer og drift.

Fase 0
I denne fasen velges det ut enheter som skal delta i Der skoen trykker. Forankring i helseforetaket og dialog med partene er særlig viktig. Det er også viktig å sikre seg at kriteriene for deltagelse er oppfylt, samt at interne stabsressurser (for eksempel HR eller BHT) blir involvert.
Fase 1
I denne fasen skal arbeidet forankres og planlegges i enheten. Det arrangeres et åpningsmøte hvor minimum leder, overordnet leder, lokal TV, lokal VO og stabsressurs (feks HR eller BHT) skal delta. Her blir det gitt informasjon om der skoen trykker og enheten gir informasjon om enheten og hva de ønsker å oppnå med deltagelse. Deretter planlegges den konkrete prosessen.
Fase 2
I fase 2 foregår selve kartleggingen. Den består av:

Individuelt intervju med henholdsvis leder, TV og VO

Samlinger med alle ansatte hvor en kan bruke en spesialdesignet dialogduk

Innsamling av skriftlig materiale som feks resultater fra Forbedring, sykefraværsstatistikk og HMS handlingsplan.
Fase 3
Basert på kartleggingen lager prosessveileder en rapport som til slutt summeres opp i konkrete forbedrings- og bevaringsområder. Dette skal forankres hos leder, TV og VO. Oppsummeringen skal presenteres for de ansatte.
Fase 4
De ansatte møtes igjen og det utarbeides tiltak basert på forbedrings- og bevaringsområdene. I forbindelse med forbedringsområder av sensitiv art, kan det kan også foreslås tiltak som de ansatte ikke er involvert i.
Fase 5
I denne fasen jobbes det med de definerte tiltakene. Interne stabsressurser og/eller NAV arbeidslivssenter kan være gode rådgivere og støttespillere for enheten. Det vil være hensiktsmessig at leder, TV og VO, og eventuelt overordnet leder har jevnlig statusmøter.
Fase 6
Etter noen måneder med tiltaksarbeid møtes de ansatte igjen hvor hensikten er å evaluere og justere tiltak, forbedring- og bevaringsområder. Det legges her et grunnlag for videre systematisk arbeid med disse områdene.
Fase 7
Det jobbes videre med forbedrings- og bevaringsområdene integrert som et varig HMS arbeid i enheten. Innsatsteamet fra IA bransjeprogram trekker seg ut av arbeidet.
Previous slide
Next slide
No downloads found!

  Innsatsteam

  I hver region er det frikjøpt prosessveiledere som leder de første prosessene som gjennomføres i sykehusene. Prosessene ledes sammen med interne stabsressurser, slik at de også lærer metodikken. Slik skal vi sikre en kompetanseoverføring. De interne stabsressursene har tilbud om å delta på egne opplæringsprogrammer for prosessveiledere. 

  I tillegg til å lede prosessene samler innsatsteamet erfaringer underveis og bidrar til kontinuerlig forbedringsarbeid i forhold til gjennomføringene av «Der skoen trykker». Videre samler teamet inn erfaringer og virkningsfulle tiltak til en «tiltakskasse» som kan deles på tvers av foretakene. Leder av innsatsteamet vil ha en oversikt over alle prosessene som gjennomføres i regi av bransjeprogram IA i sykehus. 

  Innsatsteamet består av ansatte i sykehus eller fra NAV arbeidslivsenter, som har en bred kompetanse og erfaring med prosessveiledning, arbeidsmiljø og sykefraværsarbeid.

   

  Innsatsteamet består av følgende personer (pr 01.09.21):

  Forskning

  Utviklingen av «Der skoen trykker» er gjort i forbindelse med et forsknings- og utviklingsprosjekt ved Sørlandet sykehus HF, og implementert og videreutviklet på Ortopedisk klinikk på AHUS.  Kunnskapsgrunnlaget for «Der skoen trykker» er forankret i bred internasjonal og nasjonal forskning. Den baserer seg også på funnene i forskningen på Sørlandet Sykehus HF og erfaringene som er gjort både gjennom denne metodikken, men også gjennom mange år med arbeid innenfor arbeidsmiljø og sykefravær. Gjennom bransjeprogram IA i sykehus har metodikken blitt ytterligere utviklet. Erfarne fagressurser fra sykehussektoren, NAV arbeidslivssenter og partene har bidratt.  

  STAMI (Statens Arbeidsmiljøinstitutt) er engasjert av departementet til å gjøre tidsseriestudier i alle de 7 bransjene som er inkludert i bransjeprogrammene. STAMI vil sende ut spørreskjemaer til de første ansatte som deltar i «Der skoen trykker» og til ansatte i kontrollenheter.  

  Bransjeprogram IA i sykehus har engasjert Arbeidsforskningsinstituttet til å forske på «Der skoen trykker». Konkret vil de undersøke om det er en sammenheng mellom gjennomføring av «Der skoen trykker» på den ene siden og arbeidsmiljø og sykefravær på den andre siden. De vil også ha fokus på organisatoriske forhold og rammebetingelser for ledelse. Forskningen er delt opp i en kvantitativ del og en kvalitativ del. Den kvantitative delen består av spørreundersøkelser koblet opp mot registerdata på sykefravær. Spørreundersøkelsene vil bli gjennomført før intervensjon, underveis og 1 år etter intervensjon. Studien vil inkludere enheter som gjennomfører «Der skoen trykker» og kontrollenheter. Den kvalitative delen vil være fokusert rundt 3 enheter som gjennomfører «Der skoen trykker», hvor det vil bli gjennomført kvalitative intervjuer med en rekke personer. 

  Bransjeprogram IA i sykehus er også involvert i et forskningsprosjekt på St.Olavs Hospital (STUNTH), som gjøres i forbindelse med innføring av Helseplattformen. Helseplattformen er en felles journalløsning for de ulike helsetjenestenivåene og et er svar på målet om «En innbygger, en journal». Helse Midt-Norge er pilot i dette arbeidet. Innføring av Helseplattformen er en omfattende digital omstilling som potensielt kan påvirke blant annet arbeidsmiljø, sykefravær og frafall fra arbeidslivet. Tilsvarende digital omstilling skal på sikt gjøres i alle landets helseforetak, og kunnskapen fra denne forskningen kan bidra til å forebygge negative effekter i andre helseforetak. Forskningen inkluderer studier av forskjeller mellom enheter hvor «Der skoen trykker» har blitt gjennomført og der metodikken ikke har blitt gjennomført.

  Nyttige linker

  Lorem ipsum dolor sit amet