Til deg som er tillitsvalgt

En nøkkelrolle i arbeidet for et bedre arbeidsmiljø

«Der skoen trykker»-metodikken er et viktig verktøy i bransjeprogram IA i sykehus. Verktøyet forutsetter godt partssamarbeid og medvirkning fra de ansatte. Som tillitsvalgt på arbeidsplassen har du en nøkkelrolle i arbeidet for at bransjeprogrammet skal bidra til bedre arbeidsmiljø, lavere sykefravær og mindre frafall fra arbeidslivet.

Som tillitsvalgt og pådriver i bransjeprogram på din arbeidsplass må du

 • Forankre arbeidet hos medlemmene
 • Ha tett kontakt med medlemmene
 • Være proaktiv og bidra til utviklingsarbeidet

Selv om arbeidsgiver har det overordnede ansvaret for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø, har verneombud og tillitsvalgte en pådriverrolle i å få HMS-arbeidet prioritert i egnede sammenhenger. Tillitsvalgte er bindeledd mellom medlemmene og arbeidsgiveren, og for å kunne være et slikt bindeledd er kunnskap, innsikt og evne til å lytte og kommunisere helt nødvendig. Mens tillitsvalgtes mandat følger av avtale, er verneombudets mandat forankret i arbeidsmiljøloven. I IA-arbeidet har både leder, tillitsvalgte og verneombud felles interesser. Det er dette som gir rom for et forsterket og utvidet samarbeid; et nytt mulighetsrom dere kan utforske sammen.

 

Eierskap, ansvar og kunnskap

Et bransjeprogram danner en felles ramme rundt den innsatsen som skal gjøres. Formålet med et bransjeprogram er å mobilisere partene i bransjen til i fellesskap å dokumentere og ta fatt i erkjente utfordringer. Det er avgjørende at partene i bransjen har eierskap til, og tar ansvar for programmene. Utformingen og organiseringen av bransjeprogrammet tilpasses hver enkelt bransje. Hvordan dette gjøres i bransjeprogram IA i sykehus, finner du informasjon om på denne hjemmesiden.

 
Forbedringspotensialet

Sintef-rapporten «Partssamarbeid og forebyggende arbeidsmiljøarbeid» (2018) viser til at underveisvurderingen av IA-avtalen fra 2016 pekte på et betydelig forbedringspotensial knyttet til forebyggende arbeidsmiljøarbeid. Det kommer også fram at det er et potensial for å få mer ut av partssamarbeidet.

Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) fremhever at forebyggende tiltak må være kunnskapsbaserte, behovsdrevet og systematisk implementert for at de skal virke. Dette krever en helhetlig og felles innsats i virksomhetene. Partssamarbeid om arbeidsmiljøspørsmål har lange tradisjoner i Norge. Antagelsen om at partssamarbeid og medvirkning gir både bedre arbeidsmiljø og økt effektivitet har stått sentralt.

Analysene fra case-virksomhetenes arbeidsmiljøarbeid viser at det er fem overordnede indikatorer som danner arbeidsmiljøets grunnmur:

 • Arbeidsmiljø som ferskvare
 • Fokus på nærvær før fravær
 • Tilrettelegging og tilpasning av arbeid som middel for å forebygge sykefravær
 • Konstruktivt tilbakemeldingsklima
 • Samarbeid, involvering og ansvar

 

Leder, tillitsvalgt og verneombud har ulike roller i dette arbeidet og skal bidra til å skape betingelser for et godt samarbeid om arbeidsmiljø i praksis.

 

Gode samarbeidsforhold

Godt samarbeid bygges på gjensidig respekt, gode prosesser og gode relasjoner partene imellom, og man må forstå hverandres roller og ansvar. Gode samarbeidsforhold har også positiv effekt på verdiskapingen i virksomheten.

 

IA-arbeid som arbeidsplassutvikling

Ledelse og ansattes representanter vil ha felles interesse i å:

 • Utvikle arbeidsplassen på en god og konstruktiv måte 
 • Sørge for at ansattes erfaringer og kompetanse blir benyttet i et systematisk utviklingsarbeid
 • Organisere arbeidet slik at man oppnår best mulig bruk av ressursene
 • Utvikle et arbeidsmiljø som både beskytter ansatte mot skader og helserisiko, og som skaper trivsel og arbeidsglede
 • Heve kvaliteten på tjenestene
 • Øke pasientsikkerheten

For å lykkes er det viktig for alle parter å ha en god dialog som handler om å utvikle og utforske nye ideer sammen. Let aktivt etter mulighetsrommet heller enn etter begrensningene!

Til deg som er verneombud

Her finner du informasjon rettet til deg som er verneombud.

Til deg som er overordnet leder

Her finner du informasjon rettet til deg som er overordnet leder.

Til deg som er leder

Her finner du informasjon rettet til deg som er leder.

Til deg som er deltaker

Her finner du informasjon rettet til deg som er deltaker.